Reklamasjonsregler

Disse reklamasjonsreglene er utarbeidet i tråd med Sivilrettsloven og Lov om forbrukervern og gjelder forbruksvarer (heretter kun omtalt som „varene“), når det gjelder å hevde kjøperens rettigheter i forbindelse med ansvar for feil og mangler (heretter kun omtalt som "reklamasjonen").

Selgeren er foretaket Web Retail s.r.o., med hovedkontor på adressen Husinecká 903/10, 130 00, Praha 3, Tsjekkia, identifikasjonsnr. 28876431 og skatte-identifikasjonsnr. CZ 28876431, registrert i Foretaksregistret ført av Byretten i Praha, seksjon C, mappe 150602.

Kjøperen er et subjekt som har inngått en avtale med selgeren om kjøp av varer.

Overfor en kjøper som ikke samtidig er forbruker kan selgeren i rimelig grad anvende disse reklamasjonsreglene, ellers reguleres rettighetene som går fram av ansvar for feil og mangler av den avtalen som er inngått, samt av Forretningsloven.

Innhold

 1. Rettigheter som følge av manglende ytelse
 2. Garantivilkår
 3. Rettigheter som følger av garantien
 4. Reklamasjonsbehandling
 5. Sluttbestemmelser

1. Rettigheter som følge av manglende ytelse

Vennligst se det aktuelle avsnittet i Forretningsvilkårene.

2. Garantivilkår

Dersom det etter at kjøperen har mottatt varene innenfor garantiperioden forekommer feil og mangler på dem, kan kjøperen gjøre sin berettigede reklamasjon gjeldende.

Garantiperiodens lengde reguleres av gjeldende lovbestemmelser. Så framt ikke annet er oppgitt, er den på 24 måneder og begynner å løpe den dagen varene mottas.

Vi gjør deg oppmerksom på at i samsvar med bestemmelsene i Sivilrettslovens § 2167, bokstav d) gjøres for enkelte varer ikke garantiperioden på 24 måneder, hhv. tolv måneder, fra varene mottas gjeldende. Her er det framfor alt snakk om varer som pga. sin karakter ikke har en holdbarhet som kan vare hele garantiperioden ut, dvs. her er det framfor alt snakk om lamper til lyskastere og andre, liknende varer som vi tilbyr på grensesnittet på internett. At disse varene ikke fungerer når deres levetid er over, kan ikke regnes som en feil eller mangel, og derfor kan en ikke etter at levetiden for disse varene er omme gjøre sin rett til å sette fram reklamasjon gjeldende. Dersom det i omtalen av varen ikke er oppgitt noe annet, er levetiden for lamper til lyskastere tre måneder/2000 driftstimer under ideelle forhold. Du finner mer informasjon i seksjonen Hvor lenge kommer lampen til å lyse?

Selgeren er ansvarlig for feil og mangler som varene måtte ha i det øyeblikket de mottas og for material- eller produksjonsfeil som måtte forekomme etter at varene er mottatt innenfor garantiperioden.

Garantiperioden forlenges med den tiden varen har blitt reparert som en ytelse som del av garantien. Dersom varer byttes med nye innenfor garantiperioden, begynner ingen ny garanti å løpe. Rettighetene knyttet til ansvar for feil og mangler ved varer som garantiperioden gjelder for, opphører dersom de ikke har blitt hevdet innen garantiperioden.

Garantien kan ikke gjøres gjeldende i følgende tilfeller:

 • Dersom garantiperioden er omme før den dagen reklamasjonen settes fram - garantien har utløpt
 • Dersom feilen/mangelen har oppstått som følge av uegnet bruk av varen, evt. skader som konsekvens av mekanisk påvirkning, varme eller kjemikalier
 • Dersom feilen/mangelen har oppstått under forhold som pga. temperatur, støvmengde, fuktighet, kjemisk og mekanisk påvirkning ikke er i samsvar med det miljøet som er fastsatt av selgeren eller produsenten direkte
 • Dersom feilen/mangelen har oppstått som følge av at den veiledningen som er fastsatt av produsenten ikke er overholdt
 • Dersom feilen/mangelen har oppstått som konsekvens av ukyndig montering, håndtering, betjening eller vanskjøtsel
 • Dersom feilen/mangelen har oppstått etter ukyndig inngrep i varen eller andre modifiseringer/endringer uten produsentens samtykke
 • Dersom feilen/mangelen har oppstått som følge av tilkobling til et strømnett som ikke samsvarer med den aktuelle ČSN-normen
 • Dersom varen er skadet av vann, vær og vind, evt. force majeure
 • Garantien gjelder ikke slitasje på varer som er forårsaket gjennom bruk

Disse begrensningene gjelder ikke dersom egenskaper ved varene som er i strid med de overfor oppgitte vilkårene, er uttrykkelig avtalt mellom kjøperen og selgeren, forbeholdt eller deklarert av selgeren, evt. kan forventes mht. reklame som er drevet eller uvanlig bruk av varene.

En kjøper som ikke samtidig er en forbruker er forpliktet til, og en kjøper som samtidig er forbruker anbefales å umiddelbart etter at varene er levert sammen med speditøren kontrollere i hvilken tilstand forsendelsen er i (hvorvidt antall pakker stemmer, hvorvidt forseglinger o.l. ikke er brutt, hvorvidt esken ikke er skadet). Kjøperen har rett til å nekte å ta imot en forsendelse som ikke er i overensstemmelse med kjøpsavtalen dersom forsendelsen f.eks. er ufullstendig eller skadet. Dersom kjøperen fra speditøren mottar en forsendelse som er skadet, er det helt nødvendig å beskrive skadene i speditørens notat om overleveringen.

Vennligst gi beskjed om det dersom du har mottatt en ufullstendig eller skadet forsendelse ved å sende en e-post til adressen info@projektorer-lamper.no, skriv sammen med speditøren et notat om skadene og send dette uten unødig trenering til selgeren.

3. Rettigheter som følger av garantien

som forbrukeren har når han/hun reklamerer en vare:

 • Dersom det dreier seg om feil og mangler som kan utbedres, rett til kostnadsfri, ordentlig og tidsnok utbedring av feil og mangler, rett til å få byttet den defekte varen eller defekte deler, dersom det av hensyn til feilens/mangelens karakter ikke er rimelig, og dersom en slik framgangsmåte ikke er mulig, rett til en rimelig rabatt på kjøpsprisen eller fratre kjøpsavtalen
 • Dersom det dreier seg om feil og mangler som ikke kan utbedres og som hindrer en i å kunne bruke varen, rett til å få byttet den defekte varen eller fratre kjøpsavtalen
 • Dersom det dreier seg om feil og mangler som kan utbedres, som forekommer i et større antall, gjentatte ganger og som hindrer en i å kunne bruke varen, rett til å få byttet den defekte varen eller fratre kjøpsavtalen
 • Dersom det dreier seg om andre feil og mangler som ikke kan utbedres og dersom kjøper ikke krever å få byttet varen, rett til en rimelig rabatt på kjøpsprisen eller fratre kjøpsavtalen

4. Reklamasjonsbehandling

 1. Stedet reklamasjoner skal rettes til er hovedkontoret for foretaket Web Retail s.r.o. Ønsker du å reklamere noe, ber vi deg vennligst kontakte oss via e-post, evt. ringe oss, så avtales vi hva som skal skje videre i saken.
 2. I en situasjon der selgeren har fattet en beslutning om at varen skal sendes tilbake til selgerens hovedkontor, bør kjøperen i egen interesse gå fram på den måten at hun/han sørger for å pakke varene inn i et egnet og tilstrekkelig beskyttende innpakningsmateriale som oppfyller krav til frakt av skjøre varer, og merker pakken med passende symboler.
  • >Vennligst legg det utfylte reklamasjonsskjemaet (MS Word | PDF) ved forsendelsen
  • Vi anbefaler deg å forsikre forsendelsen
  • Send varer som du vil reklamere til adressen Web Retail s.r.o., Politickych veznu 19, Praha 1, 110 00, Tsjekkia
 3. Dersom kjøperen sender varer til selgeren i den hensikt å reklamere dem, er det kjøperen som bærer ansvaret for gjenstandene eller tap av disse, og det inntil det øyeblikket selgeren mottar de reklamerte varene.
 4. De ansatte ved kundesentret eller vårt hovedkontor vil, etter å ha behandlet reklamasjonen ferdig, oppfordre kjøperen til å hente de reparerte varene, evt. automatisk sende dem tilbake til kjøperen.
 5. Det er alltid nødvendig med et skriftlig utstedt notat om feil og mangler som er oppdaget og hvordan disse skal utbedres, så vi anbefaler kjøperen å ta vare på disse bekreftelsene så lenge garantien gjelder.
 6. Dersom reklamasjonen var uberettiget (vennligst se avsnitt 2), oppgir selgeren skriftlig årsaken til avslaget på reklamasjonen i reklamasjonsprotokollen. Kjøperen har i så fall ikke krav på erstatning for nødvendige utgifter hun/han har blitt påført i forbindelse med å gjøre gjeldende rettigheter knyttet til ansvar for feil og mangler.
 7. Selgeren fatter en avgjørelse ang. reklamasjonen med en gang, i kompliserte tilfeller innen tre arbeidsdager. Med i denne fristen regnes ikke den tiden som er rimelig - alt etter type produkt eller tjeneste - som trengs for å kunne gi en kvalifisert vurdering av feilen/mangelen. Reklamasjonen vil bli behandlet uten unødvendig trenering, og da senest innen 30 kalenderdager fra den dagen reklamasjonen ble satt fram, så framt ikke selgeren og kjøperen har blitt enige om noe annet.
 8. Fristen for behandling av reklamasjon settes på pause i tilfelle selgeren ikke har mottatt alt av bakgrunnsmateriale som trengs for å kunne behandle den aktuelle reklamasjonssaken, og det helt til de nødvendige materialene framsendes.
 9. Kjøperen har rett til å få erstattet kostnader hun/han formålstjenlig har blitt påført, knyttet til å sette fram en berettiget reklamasjon. Med disse utgiftene mener så små utgifter som nødvendig. Her er det framfor alt snakk om porto for å sende reklamasjon. Til slike utgifter hører ikke nødvendigvis en biltur for å sette fram en reklamasjon eller ekspressfrakt og andre, liknende utgifter. Vi anbefaler at du sender reklamasjonen med posten ved hjelp av tjenesten „tjenestens navn“. Utgifter til å sende reklamasjon slik det går fram av foregående setning anser vi alltid som formålstjenlige utlegg.
 10. Selgeren utsteder en skriftlig bekreftelse for forbrukeren om når forbrukeren har satt fram reklamasjonen, hva den inneholder og hvordan den skal behandles. I tillegg utsteder selgeren overfor forbrukeren en bekreftelse på dato og hvordan reklamasjonen vil bli behandlet, inkl. en bekreftelse på reparasjon som skal gjennomføres og hvor lang tid den vil ta. Skulle forbrukeren bli nektet reklamasjon, utsteder selgeren en skriftlig begrunnelse av avslaget for forbrukeren.

5. Sluttbestemmelser

Dette reklamasjonsreglementet trer i kraft den 1.1.2014. Retten til endringer i reklamasjonsreglementet er forbeholdt.

Vet du nå alt om lamper så er det bare å velge den rette

Lamper – lynrask veiledning

Finn riktig lampe på kun to tastetrykk

Projektorlamper

Lamper til TV